2105 Wee Govan Pipers (Piobairean Beaga Bhaile Ghobhainn) (00000003)